Jämställdhetsplan och mångfaldsplan

”Snabbt och effektivt har vi nu en jämställdhetsplan som är helt relevant för oss. Som chef känns det också tryggt att ha kunskap om hur vi ligger till jämställdhetsmässigt.” Robert Risberg, VD & co-founder, Picsearch AB

Jämställdhetsplan/mångfaldsplan/icke-diskrimineringsplan

JämställdhetsplanMål: en jämställdhetsplan/mångfaldsplan/icke-diskrimineringsplan som är väl förankrad och anpassad för Er verksamhet och som framgångsrikt implementeras i organisationen.

Planen fungerar som ett effektivt verktyg för att säkerställa en arbetsplats där människors fulla potential tas tillvara.

Vi erbjuder stöd i processen, erfarenhet och expertis, agerar som en oberoende part och arbetar i enlighet med lagens krav. Allt för att ge Er ett professionellt resultat, och att Ni ska vara nöjda och känna Er trygga.

  • Hur ser det ut hos Er? Enligt väl beprövade metoder genomför vi kartläggning och analys.
  • Hur vill Ni förbättra? Tillsammans formulerar vi mål och åtgärder, liksom styrning och uppföljning.

Som jämställdhetskonsult kan vi ta ett helhetsansvar eller hjälpa Er med relevanta delar efter Era önskemål. T.ex:

  • Vi kan vara bollplank när Ni ska ta fram en ny plan.
  • Vi kan titta på Er gamla plan och ge förslag på hur Ni kan förbättra den när Ni tar fram en ny.
  • Vi kan hjälpa Er att se vilka underlag ni ska ha till jämställdhetsplanen.
  • Vi kan vara med på arbetsmöte där vi tillsammans med Er och Era arbetstagarrepresentanter går igenom underlagen och formulerar planen.
  • Vi kan granska ert utkast till jämställdhetsplan för att se att den uppfyller lagkraven och komma med tips och förslag på förbättringar.

Eftersom jag inte har genomfört detta tidigare var det jättebra att en genomgång av dig och ett utanför perspektiv på vår JÄMÅ-plan. Bra konkreta förslag på förbättringar nu och hur vi kan arbeta vidare med planen.

//Nicklas Wennblom, Personalspecialist, Statens fastighetsverk

Ladda ned en gratis handledning

Vi har tagit fram en handledning för hur du tar fram din jämställdhetsplan.

Tre-stegs-handledningen innehåller en steg-för-steg instruktion i hur du tar fram jämställdhetsplanen, en checklista för vilka underlag du ska använda och ett frågeformulär som du använder som stöd när du ska skriva er plan.

Ladda ned din handledning för en ny jämställdhetsplan (gratis) här.

Du kan använda denna handledning för att ta fram din jämställdhetsplan på egen hand, eller som ett stöd i ditt arbete tillsammans med en jämställdhetskonsult från oss.

En ny plan var tredje år

Företag och organisationer med minst 25 anställda måste enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ta fram en ny jämställdhetsplan med lönekartläggning var tredje år för att främja lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen.

Företag måste dessutom förebygga diskriminering i arbetslivet utifrån etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet.

En del företag väljer minsta möjliga, att ta fram en jämställdhetsplan, medan andra vill lägga till fler diskrimineringsgrunder / mångfaldsperspektivet i planen också.

 

JämO:s Miljongranskning visade att lönerkartläggningar hos 4 av 5 arbetsgivare inte uppfyllde lagens krav. Efter granskningen hade 44% hittat osakliga löneskillnader och lönehöjningarna berörde till 90% kvinnor.*

* Källa: JämO:s rapport ”Miljongranskningen – Resultat av etapp 2 och slutrapport”, 2008

Informationsmaterial

I vårt informationsblad presenterar vi hur vi kan stötta er med jämställdhetsplan/mångfaldsplan/icke-diskrimineringsplan (kan även beställas från oss):

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

Ring: 0702-19 43 16 eller maila: carin.hertnas@morgondagen.se.

Vi kan komma igång med er jämställdhetsplan på direkten!