Jämställdhetsintegrering exempel på uppdrag

Här finns exempel på uppdrag och erfarenhet inom jämställdhetsintegrering.

Vill du veta mer om hur du kan få hjälp med jämställdhetsintregrering, läs här.

Projektledare för Framgång Jämt i Gävle kommun (deltidsanställd)

”Erfarenhet och förmågan att ge konkreta tips trots att våra verksamheter skilde sig åt.” ”Kompetent på området.” ”Kunnig och strukturerad.” – Processledare, Gävle kommun

Projektledare för att införa ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering inom kommunkoncernen.

 • Projektledning av jämställdhetsintegreringsprojekt som omfattade flera förvaltningar och bolag
 • Kompetensutveckling av ledningsgrupper, processledare och arbetsgrupper i jämställdhet och metoder för jämställdhetsintegrering
 • Processledning av arbetsgrupper i deras arbete för jämställdhetsintegrering enligt metoder i JämStöds Praktika (som t.ex. JämKAS BAS och 4R)
 • Handledning av processledare i deras arbete för jämställdhetsintegrering i sin organisation

Deltagande förvaltningar och bolag utsåg projektgrupp med representanter från förvaltningsledning/bolagsledning samt medarbetare inom vald verksamhet. Varje grupp utbildades och handleddes till att ta fram mål och handlingsplan för jämställdhetsarbetet inom organisationen.

Första året infördes jämställdhetsintegrering inom 2 av kommunens förvaltningar (Barn-och ungdomsförvaltningen, samt Tekniska kontoret) samt ett kommunalt bolag (fastighetsbolag).

Här jobbade vi med jämställdhet i både det interna och externa perspektivet.

Andra året utbildade och handledde jag delprojektledare som själva införde jämställdhetsintegrering inom ytterligare 3 av kommunens förvaltningar (Omvårdnad, Bygg- & Miljö, samt Utbildning & Arbete) samt ytterligare ett kommunalt bolag (energibolag).

Här jobbade vi med samtliga diskrimineringsgrunder och både det interna och externa perspektivet.

Jämställdhetskonsult åt Linköpings kommun

Linköpings kommun har jag stöttat i deras omfattande arbete med jämställdhetsintegrering.

Genomförande av förstudie. Detta omfattade en nulägesanalys för kommunens arbete inom jämställdhetsintegrering (underlag var intervjuer, dokument etc.), samt ett förslag på hur man kan lägga upp införandet av systematisk jämställdhetsintegrering inom kommunen.

Nämnder och förvaltningsledning fick sedan välja att deltaga eller ej, och själva prioritera vilken/vilka verskamhet/er som skulle vara med (som pilotverksamheter).

Framtagande av ansökan om medel från SKL inom ramen för projektet Hållbar jämställdhet för att införa det planerade arbetet (Linköpings kommun var en av de kommuner som beviljades medel).

Genomförande av utbildningar och workshops inom jämställdhetsintegrering, samt handledning av delproccessledare från de olika verksamheterna.

Hjälp med slutrapport till SKL inom ramen för projektet Hållbar jämställdhet (Linköpings kommun beviljades medel även andra omgången).

Jämställdhetskonsult åt Eskilstuna kommun, 2010

Genomförde utbildningar och workshops för jämställdhetsintegrering inom tre verksamheter:

 • Barnomsorgsenheten
 • Familjerätten
 • Miljö och räddning

Det var två eller tre workshops per verksamhet med eget arbete emellan.

Exempel på workshops:

 • Fokus på kunskap om kön, normer, genusteori, samt Jämställdhetsintegrering och Jämställdhetspolitiska målen.
 • Fokus på en jämställd verksamhet, vad är det?
 • Fokus på analys av genomförd granskning
 • Fokus på mål och åtgärder för fortsatt arbete

Utbildning i jämställdhetsintegrering åt Umeåregionen

Utbildning av Umeåregionens revisorer, ca 15 personer

Omfattning: en heldag, plus en halvdag, med eget arbete mellan träffarna.

Utbildningen gav kunskap om:

 • jämställdhet, jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • styrning och uppföljning: Hur kan man i verksamhetsplanering och budget göra flickor och pojkar, kvinnor och män synliga? Och hur kan man säkerställa en likvärdig service och rättvis resursfördelning?
 • verktyg som könsuppdelad statistik och könsuppdelade brukarundersökningar, gender budgeting, könskonsekvensanalys, och specifika mål och nyckeltal för jämställdhetsintegrering.

Därutöver flera utbildningar inom jämställdhetsintegrering, se vidare här.

Få hjälp med jämställdhetsintegrering du med

Du kan också få hjälp med jämställdhetsintegrering, klicka här för mer info.