Jämställdhetsplan och aktiva åtgärder

”Snabbt och effektivt har vi nu en jämställdhetsplan som är helt relevant för oss. Som chef känns det också tryggt att ha kunskap om hur vi ligger till jämställdhetsmässigt.” – Robert Risberg, VD & co-founder, Picsearch AB

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Jämställdhetsplan/mångfaldsplan/likabehandlingsplan

Jämställdhetsplan, Plan för aktiva åtgärder, Plan för lika rättigheter, Likabehandlingsplan, Icke-diskrimineringsplan, Mångfaldsplan…

… kärt barn har många namn 😄

JämställdhetsplanMål: en plan som är väl förankrad och anpassad för Er verksamhet och som framgångsrikt implementeras i organisationen.

Planen fungerar som ett effektivt verktyg för att säkerställa en arbetsplats där människors fulla potential tas tillvara.

Vi erbjuder stöd i processen, erfarenhet och expertis, agerar som en oberoende part och arbetar i enlighet med lagens krav. Allt för att ge Er ett professionellt resultat, och att Ni ska vara nöjda och känna Er trygga.

  • Hur ser det ut hos Er? Enligt väl beprövade metoder genomför vi kartläggning och analys.
  • Hur vill Ni förbättra? Tillsammans formulerar vi mål och åtgärder, liksom styrning och uppföljning.

Som jämställdhetskonsult kan vi ta ett helhetsansvar eller hjälpa Er med relevanta delar efter Era önskemål. T.ex:

  • Vi kan vara bollplank när Ni ska ta fram en ny plan.
  • Vi kan titta på Er gamla plan och ge förslag på hur Ni kan förbättra den när Ni tar fram en ny.
  • Vi kan hjälpa Er att se vilka underlag ni ska ha till planen.
  • Vi kan vara med på arbetsmöte där vi tillsammans med Er och Era arbetstagarrepresentanter går igenom underlagen och formulerar planen.
  • Vi kan granska ert utkast till plan för att se att den uppfyller lagkraven och komma med tips och förslag på förbättringar.

Eftersom jag inte har genomfört detta tidigare var det jättebra att en genomgång av dig och ett utanför perspektiv på vår JÄMÅ-plan. Bra konkreta förslag på förbättringar nu och hur vi kan arbeta vidare med planen.

//Nicklas Wennblom, Personalspecialist, Statens fastighetsverk

Ladda ned en gratis handledning

Vi har tagit fram en handledning för hur du tar fram din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter.

Tre-stegs-handledningen innehåller en steg-för-steg instruktion i hur du tar fram planen, en checklista för vilka underlag du ska använda och ett frågeformulär som du använder som stöd när du ska skriva er plan.

Ladda ned din handledning för en ny jämställdhetsplan (gratis) här.

Du kan använda denna handledning för att ta fram din plan på egen hand, eller som ett stöd i ditt arbete tillsammans med en jämställdhetskonsult från oss.

En ny plan varje år och alla diskrimineringsgrunder

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen och förebygga diskriminering kallas Aktiva åtgärder.

Företag och organisationer med minst 25 anställda måste enligt Diskrimineringslagen (2008:567) dokumentera arbetet med Aktiva åtgärder i en jämställdhetsplan/likabehandlingsplan varje år.

Arbetet med att främja lika villkor och förebygga diskriminering i arbetslivet ska göras utifrån samtliga 7 diskrimineringsgrunder, d.v.s. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Dels så fick vi en kvalitetssäkrad jämställdhetsplan, men dina inspel gjorde också att vårt arbete med jämställdhet kunde konkretiseras ytterligare (från att vara på en teoretisk nivå till en mer praktisk/operativ nivå).

Du är kunnig och trevlig och snabbt förstod vår affärskontext.

– Erik Bustad, Centigo AB

Kontakt

Vill du veta mer eller få en offert? Ta kontakt med oss idag!

📧 info@morgondagen.se | 📞 0702-19 43 16

Vi kan komma igång med er jämställdhetsplan på direkten!