Exempel på uppdrag inom utbildning jämställdhet

Här kan du läsa om olika uppdrag som vi har haft inom området utbildning jämställdhet och icke-diskriminering.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med utbildning jämstäldhet och och icke-diskriminering, klicka här.

Utbildning jämställdhet företag

Jämställdhetsutbildningar åt Micasa Fastigheter i Stockholm

Genomförde utbildningar inom jämställdhet och mångfald vid tre tillfällen:

  • En halvdag för medarbetare, två tillfällen med hälften i varje grupp
  • En halvdag för chefer och fackliga representanter

Inriktningen låg på vad jämställdhet och mångfald handlar om, statistik om hur det ser ut, information om lagar som reglerar området, och värderingar och den egna rollen.

Syftet var att  få förståelse för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och deras betydelse i jobbet, samt insikt om den egna rollen och de egna värderingarna.

  • För medarbetare för att vara en bra kollega, och för att vara en god representant för företaget ut mot kunder.
  • För chefer för att kunna agera i enlighet med policies och värderingar och på så sätt föregå med gott exempel.

Jämställdhetsutbildningar åt Best Western Hotels

Genomförde utbildningar inom jämställdhet och mångfald vid ett flertal tillfällen. Målgruppen var chefer, arbetsledare och medarbetare på olika hotell inom kedjan.

Jämställdhetsutbildningar åt Göinge Näringsliv

Genomförde utbildningar inom jämställdhet och icke-diskriminering vid tre tillfällen. Målgruppen var chefer, arbetsledare och medarbetare på ett flertal företag inom Göinge Näringsliv.

Jämställdhetsutbildningar åt A-Assistans

Genomförde utbildningar inom jämställdhet vid två tillfällen. Målgruppen var chefer och arbetsledare inom företaget.

  • en dag grundläggande utbildning inom jämställdhet, jämlikhet, genusteori, värderingar och bemötande, samt om diskrimineringslagen och förändringsarbete.
  • en halvdag uppföljning med tillbakablick och genomgång av hemuppgift, samt framåtblick – hur arbeta vidare.

Utbildning jämställdhet kommun

Utbildning ledarskapsprogram Gävle kommun

Genomförde 2-dagars utbildning inom jämställdhet och mångfald inom Gävle kommuns ledarskapsprogram.

Syftet var att kommunens chefer skulle få en förståelse för frågorna och vad det är man som chef har för ansvar och hur man ska agera.

Vikt lades dels vid medarbetarperspektivet; att skapa ”den goda arbetsplatsen”, och dels vid kommunens uppdrag gentemot medborgare och brukare; att erbjuda en service som grundar sig på individers olika behov.

Kopplingar gjordes till kommunens värdegrund och  framgångsfaktorerna kvalitet, bemötande och samarbete i en jämställdhets- och mångfaldskontext.

Utbildning för styrande på Hässleholms kommun

Genomförde utbildning inom jämställdhet, icke-diskriminering och diskrimineringslagen för politiker och förvaltningschefer, ca 60 st.

Jämställdhetsutbildningar åt Uddevalla kommun

Genomfört utbildningar och workshops vid flera tillfällen inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering åt politiker, chefer och medarbetare.

Workshop för medarbetare

Inledande workshop inom jämställdhet, genus, bemötande och jämställdhetsintegrering, halvdag.

Utbildning för politiker, arbetsledare och medarbetare

Två halvdagar:

  1. Den första med fokus på jämställdhet, genus, jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring.
  2. Den andra med fokus på könsuppdelad statistik och fortsatt arbete.

Utbildning för kommunens samtliga chefer uppdelade på tre tillfällen

Halvdagsutbildning om kön/genus, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, könusppdelad statistik och fortsatt arbete.

Utbildning för handläggare

Halvdagsutbildning om kön/genus, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, könusppdelad statistik, tjänsteskrivelse och budget.

Utbildning jämställdhet åt Järfälla kommun

Utbildning av chefer, medarbetare, ca 100-150 personer

Halvdagsutbildning kring jämställdhetsintegrering med erfarenheter från andra verksamheter och praktiskt kring hur man kan göra.

Syftet var ökad kompetens/ kunskap om jämställdhetsintegrering samt hur man kan öka kvaliteten genom jämställdhetsintegrering i verksamheten.

Utbildning jämställdhet åt Skellefteå kommun

Målgrupp: fritidsnämndens ledamöter, ledningsgruppen samt ett antal handläggare, ca 26 personer

Syfte: Syftet med dagen var ökad kompetens/ kunskap om genus, jämställdhet, och hur man utifrån olika roller (politiker/ ledning/ övriga tjänstemän) kan öka kvaliteten genom jämställdhetsintegrering i verksamheten.

Stöd till dig med

Vill du också få hjälp med utbildning jämställdhet och icke-diskriminering, klicka här.